آموزش برای 10 تن از معلمان مکاتب ورس

کیفیت پایین تعلیم و تربیه در مناطق روستایی ودورافتاده باعث نگرانی جدی موسسه نی قلعه که مصمم و متعهد به حمایت ازبرنامه آموزش معلمان درزمستان بود، شده است.

موسسه نی قلعه پس از حمایت از پروژه های آموزش معلمان مکاتب که از سال 2016 تا حال اعمار نموده، باردیگر خواست از که از طریق یک پروژه جدید ازکیفیت  تعلیم و تربیه حمایت نماید.  

این برنامه که با همکاری یک موسسه فرانسوی (NGO) سازماندهی شده بود، با هدف بهبود زبان، مهارت های مضامین اساسی و همچنان ارتفای و بهبود آموزش 10 معلم از مکاتب دیوان و سفید غو تطبیق شد.

چهار دهه جنگ و درگیری که در افغانستان جریان داشته است، متاسفانه تمام زیرساخت ها را ازبین برده و سیستم آموزشی را فلج کرده است. درهمین حال باید به یاد داشته باشیم که دولت مرکزی افغانستان قبل از جنگ،  مناطق دورافتاده و روستای زیادی را برای مدت طولانی نادیده گرفته بود. و سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تربیه،  محدود به مناطق شهری و مرکزی بوده، متاسفانه مناطق روستای و دورافتاه کاملاً فراموش شده بود.

درحال حاضر کیفیت پایین تعلیم و تربیه یک نگرانی جدی می باشد،که ناشی از جنگ های مداوم و دورافتاده بودن و درانزوا قرارداشتن این مناطق می باشد. دلایل اصلی این مشکل کمبود معلمان حرفه ای، عدم کیفیت آموزش، عدم موجودیت مواد آموزشی و صنف ها و محیط نامناسب و همچنان تهدیدات امنیتی دربرخی مناطق می باشند. برعلاوه گزارشات انجام شده حاکی از آن است  که کیفیت تعلیم تربیه پایین بوده و سیستم معلم محوری مورد استفاده قرار می گیرد و هنوز مجازات بدنی  وفزیکی در بعضی مکاتب رایج می باشد. علیرغم پیشرفت درارتقای ظرفیت معلمین، هنور هم بیش از نیمی ازآنها دارای مهارت لازم کیفی و پیداگوژی نبوده که این مسئله یک چالش برزگ  برای کیفیت تعلیم و تربیه در افغانستان تلقی می گردد. دریهیکی ازمعلمین جوان ازطبقه اناث که دراین کورس ها اشتراک نموده است می گوید ” من ازدانشکده علوم اجتماعی فارغ شده ام، اما بنابرنبود فرصت های کاری مرتبط به رشته تحصلی ام فعلاٌ منحیث استاد ریاضی درمکتب دیوان انجام وظیفه می نمایم”

شراکت با دیگر موسسات (NGOs)

پروژه جدید موسسه نی قلعه باهمکاری موسسه فرانسوی AFRANE)Amitié Franco-Afghane)انجام میشود،  موسسه مذکور در سال 2002 م یک پروتکل را با وزارت معارف برای سازماندهی و برگزاری برنامه های آموزشی برای معلمین و کارمندان مرتبط در مکاتب تحت حمایت شان  امضا نمود.  AFRANE هرسال درجریان زمستان برنامه های آموزشی فشرده را برای معلمین در ولسوالی ورس برگزار می نماید. این برنامه ها معمولاً در ماه جنوری الی اواسط ماه مارچ، که شاگردان به دلیل شدت سردی هوا رخصت می باشند، برگزار می گردد. موسسه AFANEیک محوطه به منظور آموزش معلمین اعمار نموده است که از سال 2015 به اینطرف معلمین درجریان این پروگرام، به علت دوری راه و برفباری که رفت آمد همه روزه را ناممکن می سازد، دراین محوطه جمع شده و به آنها غذاو بودباش داده می شود. 

به تعداد قریب 100 تن از اساتید مکاتب ولسوالی در این آموزش زمستانی شرکت نمودند که در طول این آموزش برای این معلمین نه تنها که زمینه بودوباش فراهم گردید بلکه برای آنها زبان های ( دری، انگلیسی) ، مضامین اساسی ساینسی ( ریاضی، فزیک)  و تکنالوژی معلوماتی آموزش داده شد. آین آموزش توسط آموزگاران مسلکی و متناسب به سطح و سویه 100 معلم حاضردراین آموزش صورت می گیرد. برنامه آموزشی مطابق برنامه درسی تائید شده توسط وزرات معارف بوده ودر6 ساعت در روز برگزار میگردد این آموزشات مخصوصاً برای بهبود وارتقای دانش نظری طراحی شده است. برعلاوه معلمین در موقع شب حمایت شخص و انفرادی دریافت می نماید. آقای امیر یک تن از معلمین مکتب دیوان می گویدکه ” تمام معلمین که از مکاتب مختلف ولسوالی ورس در این آموزشات شرکت می کنند، این یک فرصت خوبی ایجاد می شود تا معلمین نظریات و افکار خویش را با همدیگر شریک نمایند” .

اشتراک ده تن از معلمین مکاتب که توسط نی قلعه اعمار گردیده است    

به تعداد 10 تن از معلمین از دو مکتب ساخته شده توسط موسسه نی قلعه در ولسوالی ورس که توسط مدیر پروژه با همکاری نزدیک ریاست معارف ولایت انتخاب شده بودند، از این آموزشات ارتقای ظرفیت بهره مند شدند. معلمین مذکور ازعم طبقه اناث و ذکور از مکاتب دیوان و سفید غو به مدت دوماه (جنوری، فبروری ) در این آموزشات شرکت نمودندو مهارت های علمی، اکادمی و پیداگوژیکی را آموختند. 

اکثر معلمین بصورت بسیار ابتدائی و یا غیرمرتبط با مضامین که تدریس می نمایند، آموزش دریافت نمودند. بنابراین داشتن خلا و نواقص در تدریس مضامین مربوطه شان یک امر طبیعی و عادی می باشند. خانم دریه یکی از معلمین جوان که در علوم اجتماعی تخصص دارد بعد از آموزش به مدت دو ماه، این آموزشات را اینگونه نتیجه گیری می نماید: ” حالا من بسیار افتخار می کنم و انگیزه دارم که دانش خود را ارتقا و بهبود ببخشم و کارم را منحیث استاد ریاضی ادامه دهم”.

کیفیت تعلیم و تربیه یک گام اساسی در راستای کیفیت آموزش و تعلیم و تربیه می باشد. همچنان یکی از اولویت های اهداف توسعه پایدار برای افزایش تعداد معلمان واجد شرایط است. از این پروگرام صمیمانه قدردانی می نماییم. حالا به تعداد 750 تن از شاگردان مکاتب دیوان و سفید غو می تواند از آن مستفید شوند.