به ويب سايت ني قلعه خوش امديد

به ويب سايت ني قلعه خوش امديد

نسخه فارسی در حال ساخت است. برای یک تجربه کامل، لطفا به نسخه انگلیسی بروید.

 The Dari version is currently under construction. Please return to the English version

آخرین مقالات

به زودی


آخرین مقالات

در ۱۰ سال گذشته مؤسسه نی قلعه زمینه و فرصت های تعلیم و تربیه را در یکی از دور افتاده ترین نقاط افغانستان فراهم نموده است. آن جوامع با وجودیکه با فقر، تنگدستی و در یک انزوا زندگی میکنند اما ما همیش امید، عزت و اراده را در چهره های شان مشاهده نموده ایم

با احترام
طیبه رحیم
ریـس و مؤسس مؤسسه نی قلعه


مناطق اولویتی

تحصیلات

تحصیلات

نسخه فارسی در دست ساخت We work on the root causes of low/no attendance of children, in particular girls, to education by remedying to the absence of decent learning conditions and by preventing drop out. We improve learning conditions by: Building school facilities;  Improving the qualification of teachers; Improving the scientific capacities of students; Providing … Continue reading تحصیلات

سلامتی

سلامتی

نسخه فارسی در دست ساخت We improve health conditions by providing a clinic (basic health care center) that positively impacts women and  infant health, increases the vaccination coverage and provides basic health care to a population of >20’000. Nai Qala teachers have received training on basic hygiene measures; they pass the message to their students … Continue reading سلامتی


فیلم های

An educated, healthy and balanced society for rural Afghanistan