بخش معارف

ما بالای علل و دلایل اصلی و ریشهً ترک مکتب و یا حضور کم رنگ اطفال به مکتب بالخصوص دختران به منظور رفع فقدان شرایط آموزشی مناسب و جلوگیری از ترک نمودن مکتب، کار میکنیم.

ما شرایط آموزش را از طریق انجام فعالیتهای زیرین بهتر میسازیم:

ما تلاش میورزیم تا از طریق فعالیتهای زیرین جلو ترک مکتب را بگیریم:

دو باره به صفحه اول