بخش معارف

ما بالای علل و دلایل اصلی و ریشهً ترک مکتب و یا حضور کم رنگ اطفال به مکتب بالخصوص دختران به منظور رفع فقدان شرایط آموزشی مناسب و جلوگیری از ترک نمودن مکتب، کار میکنیم.

ما شرایط آموزش را از طریق انجام فعالیتهای زیرین بهتر میسازیم:

  • اعمار مکاتب و فراهم نمودن امکانات (english)
  • ارتقایی ظرفیت معلمین (english)
  • ارتقایی ظرفیت شاگردان در مضامین ساینسی (english)
  • اعمار مبرز ها برای هر مکتب که ما میسازیم به منظور فراهم  نمودن امکانات بهداشتی و حفظ الصحه (english)
  • اعمار دیوار احاطه برای مکاتب

 

ما تلاش میورزیم تا از طریق فعالیتهای زیرین جلو ترک مکتب را بگیریم:

  • صحبت با مردم (english)
  • تدویر جلسات انگیزیشی با اطفال، والدین و معلمین. (english)
  • ایجاد صنوف تعلیمات قبل از مکتب (english)
  • کاهش دادن فاصله راه ها از مکتب

دو باره به صفحه اول