په کابل کی د نی قلعه انخوریز نندارتون

د لړم له ۲۳ نیټی څخه د لندی تر ۸ نیټی پوری، چی د نویمبر له ۱۴ نیټی څخه د همدی میاشتی له ۳۰ نیټی سره سمون خوری، په کابل کی د نی قلعه انځوریز نندارتون

نی قلعه خوښی څرګنوی او ویاړی چی په کابل پوهنتون کی د افغان مرکز  (ACKU)سره په ملګرتیا د افغانستان  بایتخت، کابل کی خپل انځوریز نندارتون جوړوی. پدی نندارتون کی به نی قلعه په لری پرتو سیمو کی د خپل کارونو په اړه معلومات ور کوی ترڅو لدی فرصت څخه په ګټه اخستلو وکولای شی به هغه سیموکی د پرتو سونزو او کلیوالو د هیلو په هکله عامه پوهاوې ته وده ورکړی.

Click here to see the full program