روغتــیا

مونږ روغتیایی خدماتو ته د لاس رسی او حفظ الصحی په اړه د پوهاوی کچی د لوړولو له لاری د زرګونو کسانو روغتیایی حالت پیاوړی کوو.

مونږ روغتیایی خدماتو ته لاس رسی برابر وو:

  • مونږ په ۲۰۱۱ کال کی یو روغتیایی کلینک جوړکړی چی د ښځو او ماشومانو په روغتیایی مثبته اغیره کړی
  • (women’s and infants’ health)
  • دا کلینیک په سیمه کی وا کسین پلی کولو ته پراختیا ورکوی (vaccination coverage)
  • او ۲۰،۰۰۰  وګړو ته یی روغتیایی خداما عرضه کوی. (clinic)

 

  • مونږ د هغو زرګونو ماشومانو په تربیة کول، کوم چی زمونږ په جوړو کړو ښوونځیو کی درس وایی او یاهم زمونږ په وړکتونونو کی د ماشومانو د ذهنی پرختیا تر پروګرام لاندی دی، روغتیا په اړه عامه پوهاوې او حفظ الصحی ته به ټولنه کی وده ورکوو .(basic hygiene)

 

  • همدا راز خلک په خپلو کورنو کی ترکاری کرولو ته هڅوو څو چی غذایی تنوع رامنځ ته او خلک له خوار څواکی څخه اغیزمن نه شی. (gardening initiatives)