زیر ساخت های آموزشی

از سال 2007، نی قلعه 10 ساختمان  زیرساخت های آموزشی رااعمار نموده است.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan