سلامتی

بخش صحت:

ما با ایجاد دسترسی به خدمات صحی و افزایش آگاهی بهداشتی، شرایط سلامتی هزاران نفر را از طریق ذیل بهبود می بخشیم.

    • در سال 2011 میلادی ما یک باب کلینیک برای بیشتر از 20,000نفر اعمار نمودیم که تاثیرات خوبی بالای صحت مادران و اطفال داشته است (کلینک سرآسیا ). همچنان از آن طریق خدمات واکسین در آن مناطق گسترش یافته است (واکسیناسیون).
    • ما به هزاران شاگرد مکاتب و برنامه تعلیمات قبل از مکتب، شیوه های حفظ الصحه (اقدامات ساده صحی) را آموزش و معلومات آنها را در بخش صحت افزایش میدهیم.
    • همچنان در مورد کشت و اهمیت غذایی سبزیجات آگاهی میدهیم تا وضعیت صحت در آن مناطق بهبود یابد .

 دو باره به صفحه اول.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan