سلامتی

بخش صحت:

ما با ایجاد دسترسی به خدمات صحی و افزایش آگاهی بهداشتی، شرایط سلامتی هزاران نفر را از طریق ذیل بهبود می بخشیم.

  • در سال 2011 میلادی ما یک باب کلینیک برای بیشتر از 20,000نفر اعمار نمودیم که تاثیرات خوبی بالای صحت مادران و اطفال داشته است(women and  infant health). همچنان از آن طریق خدمات واکسین در آن مناطق گسترش یافته است(vaccination coverage).
  • ما به هزاران شاگرد مکاتب و برنامه تعلیمات قبل از مکتب، شیوه های حفظ الصحه(how to wash hands) را آموزش و معلومات آنها را در بخش صحت افزایش میدهیم.
  • همچنان در مورد کشت و اهمیت غذایی سبزیجات آگاهی میدهیم تا وضعیت صحت در آن مناطق بهبود یابد( gardening initiatives).

دو باره به صفحه اول

An educated, healthy and balanced society for rural Afghanistan