مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس مؤسسه نی قلعه

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس مؤسسه نی قلعه در مرکز مطالعات افغانستان برگزار شد

به تاریخ 14 نوامبر بیشتر از 300 نفر در برنامه افتتاحیه نمایشگاه عکس که در رابطه به قدرت تعلیم و تربیه در مرکز مطالعات افغانستان برگزار شده بود اشتراک نمودند. آقای عبد الوحید وفا ریس مرکز مطالعات افغانستان، خانم فیونا گال از مؤسسه اکبر و خانم طیبه رحیم ریس مؤسسه نی قلعه در رابطه به اهمیت تعلیم و تربیه سخنرانی نمودند. همچنان خانم هارس کوسیدیس عکاس و نویسنده از طریق ویدیو صحبت نمود. آقای وفا روحیه و هدف این رویداد را با اعلام اینکه “این نمایش در مورد امید نسل جدید افغانستان و معیشت مردم مناطق مرکزی افغانستان با یک امید بزرگ برای آینده فرزندان آنها”  برگزار شده است، خلاصه کرد.

چندین دختر جوان با چادر سرخ که از مکاتب نی قلعه فارغ گردیده اند با افتخار نقش میزبان را بازی کردند.

خانم شگوفه که در قریه نی قلعه پیش از اینکه مکتب در آنجا اعمار شود در فضای باز درس میخواند، نقش برنامه گردان را به عهده گرفت و پیام مؤسسه نی قلعه را که امید و توانمند سازی زنان میباشد را تجسم نمود. خانم شگوفه خود نمونه از پیام الهام بخش ریس مؤسسه نی قلعه میباشد که توسط عملکرد خویش تساوی حقوق زن و مرد را در جامعه تجسیم مینماید. وی اشاره نمود که ریس مؤسسه نی قلعه با فعالیتهای خویش که در آن مناطق بی سابقه میباشد به مردم امید بخشیده است.

سخنرانی ریس مؤسسه نی قلعه تاثیر خوبی بالای اشتراک کننده ها داشت. طوریکه خانم نادیه میگوید: “خانم رحیم واقعا یک الهام برای نسل جوان افغان میباشد. او در سخنرانی خویش روی توانمندی، اتحاد، امید، تعهد، همبستگی برای مؤفقیت تاکید کرد  و بیان نمود که هرگز امید خود را از دست ندهیم و باید در مورد آینده خوشبین باشیم. ادامه دیدگاه او یک راه برای تقویت بنیادهای حقوق انسانی در کشور و ارایه یک چهره متفاوت افغانستان میباشد. من خوشحال هستم که در این نمایشگاه الهام بخش اشتراک نمودم”.

یک مرد جوان در حضور همه اشتراک کننده ها بیان نمود که ” من سال گذشته پدر خود را از دست دادم و فکر میکردم که دنيا به پایان رسیده است، اما امروز برایم یک روز جدید و الهام بخش میباشد”.

اکثریت اشتراک کننده ها را دانشجویان جوان دانشگاه تشکیل داده بود که برنامه را با صحبتهای الهام بخش و امید تازهً به کشور شان ترک نمودند.

نمایشگاه ” امید، وقار و تعهد: قدرت تعلیم و تربیه” شامل 52 عکس میباشد که توسط خانم هارس کوسیدیس برای مؤسسه نی قله گرفته شده است و نقش این مؤسسه را در بازسازی و تعلیم و تربیه در ساحات دور دست ولسوالی های ولایت بامیان نشان میدهد، الی تاریخ 31 دسامبر در مرکز مطالعات افغانستان (ACKU) ادامه دارد.