عکس در کابل

مؤسسه نی قلعه افتخار دارد که به تاریخ 30 نوامبر 2018 میلادی برابر به 23 عقرب 1397 ه.

ش یک نمایشگاه عکس به همکاری (ACKU)در کابل پایتخت افغانستان برگزار مینماید.

توسط این برنامه مؤسسه نی قلعه میخواهد فعالیت های خویش را در مناطق روستایی افغانستان ارایه نماید و همچنان با استفاده از این فرصت در رابطه به مشکلات جوامع روستایی و امید آنها به آینده معلومات ارایه گردد.

Click here to see the full program