پوهنــه

مونږ ښونځی ته د کوچنیانو په ځانګری توګه انجنو د نه تګ او ښوونځی سره د شوق ندرلودلو په لاملونو کار کوو تر څو د ښوونی د ښه چاپیریال نه شتون، او د زده کونکو د پاتی راتګ علاج وکړو.

مونږ د لاندی فعالیتونو له لاری د زدکړی شرایط پیاوړی کوو:

مو نږ هڅه کوو تر څو د لانی کارونو په تر سره کولو له ښوونځی نه د زده کونکو د تښتی مخه ونیسو:

بیرته کورپاڼه ته