2008 – نی قلعه

مکتب نی قلعه، موفقیت بزرگ سال 2008

اولین دستاورد ما: اعماریک مکتب در نی قلعه – ولایت غزنی.

کمک و همکاری 500 تن از تمویل کننده گان باعث شده است که یک تغییر عظیم و اساسی  بین شرایط سخت تعلیم و تربیه گذشته و محیط عزتمند تعلیم و تربیه امروز، به میان آید.

ایجاد تغییر در یک جامعه یک فرایند تدریجی و فوق العاده دشوار می باشد. عنصراساسی برای رقم زدن یک تغییر اینست، تغییرات در یک جامعه  باید به صورت محلی به میان آمده و در خود محل ریشه و شگوفه بیگرد.

پروژه مکتب نی قلعه در افغانستان متولد گردیده و توسط یک دختر افغان همراه با دیگرروستاییان افغانی و کارگران ساختمانی تطبیق شده است. به این مفهوم که این یک پروژه توسط افغانها  برای افغانها می باشد.این افتخار از احساس مسئولیت قوی به وجود می آید: تا اطمینان دهد که این مکتب تبدیل به یک منبع علم و دانش شده تا بتواند دریچه های کوچکی را در زندگی و دل های  اطفال باز کند. و اطفال بتواند درروشنایی آن درس بخواند و برای به وجود آوردن یک  آینده بهتر در این کشور زیبا، سهم بیگرند. زیبایی این پروژه بیشتراین است که این پروژه به حیث پل ارتباطی  با سایر مردم دردیگرکشورها، در سراسر جهان می باشد. مخصوصاً با کسانیکه برای حمایت ازاین تلاش ها به اشکال مختلف حرکت  نمودند. کسانیکه در نهایت این پروژه را ممکن ساختند.  

این فرصت را غنمیت شمرده و تمنیات قلبی خویش را نثار هریک ازاطفال، بزرگان، افراد ،موسسات ، مکاتب و رسانه ها که ازاین پروژه حمایت کردند، نموده و از صمیم قلب قدردانی مینماییم. باعث افتخار بود که با همه شما کار نموده تا از علایق و انگیزه و حمایت های شما برخوردار شویم. 

امروز، اطفال نی قلعه به شما افتخار کرده واز شما قدردانی می نمایند. 

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan