2010 – گو مرده

سومین مکتب در سال 2010 تکمیل گردیدموسسه نی قلعه موفق شد تا سومین پروژه ساختمان مکتب را در قریه گاو مرده ازمربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به اتمام برساند. اعمار مکتب مذکور در اکتبر 2010 نهایی گردید.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan