2011 – سرآسیا

کلینک سرآسیا – 2011
با سپری نمودن مدت زمان طولانی درپروژهای ساختمان مکاتب درولایت غزنی، وآگاهی درمورد مشکلات و نگرانی مردم، به این نتیجه رسیدیم که باید حوزه فعالیت های خویش را گسترش داده و ابتکارات صحت را نیز دربرنامه های خویش بگنجانیم.

امروزه اکثریت مردم در سراسردنیا به استاندرد های طبی دسترسی دارند. اما شرایط در ولسوالی ناهور برخلاف اکثریت نقاط جهان کاملاً برعکس بوده حتی فراتر آن چیزکه امروزه درقرن بیست ویکم امکان پذیربوده، می باشد. بسیاری از تراژیدی ها به دلیل عدم دسترسی به امکانات طبی و دراثر مریضی های اولیه و قابل علاج اتفاق می افتد. قریه سرآسیا درارتفاع 3000 متری، به خصوص دریکی از منزوی ترین وجداترین مناطق افغانستان، بدون هیج گونه امکانات و زیربناها ازقبیل سرک، مکتب و کلینک وغیر.. واقع شده است. مردم قریه سرآسیا با کم ترین حاصل کشاورزی و مقدارپولی که ازطرف همبستگان واقوام شان که درخارج ازکشور زندگی می کنند فرستاده می شود، امرارمعاش می نمایند. نزدیک ترین کلینیک به قریه مذکور تنها 6 الی 8 ساعت راه توسط موتر فاصه دارد.

درمواقع اضطراری اکثراوقات موتر دردسترس نبوده و وضیعت سرک نیز بسیارخراب می باشد. درحالیکه فاصله شفاخانه در قریه سرآسیا با پای پیاده 2 روز را دربرمی گیرد. که این شرایط باعث میزان بالای مرگ ومیر درقریه سرآسیا شده است. درجریان زمستان شرایط ازاین هم وخیم تر و بحرانی تر می شود. درجه حرارت به 20 درجه تقلیل یافته وقریه به اثربرف باری و هوای سرد مملوازبرف می شود. و امکانات حمل ونقل تقریباً موجود نبوده ویاغیرقابل دسترس می باشد.

اگر پیامد و نتایج ناگوارشرایط قریه سرآسیا راشرح دهیم این مورد به خوبی می تواند آنرا تشریح نماید : دراثنای زمستان 2009 یک زن باردار، که شدیداً نیازمند مراقبت های صحی فوری بود و درحالیکه هیچ راهی برای فراهم ساختن این مراقبت ها موجود نبود. چهل تن ازمردان قریه گردهم آمدند، تا برای انتقال این زن بارداربه شفاخانه کمک نمایند. آنها بااستفاده از یک تخت، وی را مسیرمنتج به شفاخانه که به شدت برفی و کوهستانی بود، به شفاخانه انتقال می دادند اما متاسفانه باوجود این همه تلاش، آنها نتوانستند که وی را به موقع به شفاخانه برسانند و کودک ازبین رفت.

کلینک سرآسیا درولسوالی ناهور ولایت غزنی، بخش مرکزی افغانستان

این کلینیک ازماه اپریل الی نوامبر سال 2011 توسط موسسه نی قلعه اعمارگردید. ودرماه نوامبر سال 2011 درحضوررئیس موسسه نی قلعه افتتاح گردید.

کلینک مذکور اولین زیربنای صحی درولسوالی ناهور درشمال ولایت غزنی بود. که حالا خدمات صحی این کلینیک درحدود 20.000 نفر نفوس این منطقه راتحت پوشش قرارمی دهد.
موسسه نی قلعه، به مدت 3 الی 5 سال قبل ازآنکه کلینیک مذکور رسماً شامل سیستم ملی صحی افغانستان شود، هزینه فعالیت های آنرا به عهده داشت.

ولسوالی ناهور یکی از دورافتاده ترین و توسعه نایافته ترین مناطق افغانستان می باشد. هیچ سرک ارتباطی بین منطقه مذکور و دیگرساحات وجود ندارد. درجه دمای این مناطق به شدت سرد بوده وبرای رشد و نموی سبزیجات و میوه جات مناسب نمی باشد.

این آب و هوای خشین کاملاً زندگی مردم را دگرگون نموده و باعث بالارفتن میزان مرگ ومیر زنان و کودکان شده بود. دراوایل به علت تازگی آن مردم درمورد کلنیک اظهار نظر می کردند. اما حالا با سپری شدن سه سال ازوجود کلینیک مذکور، مردم درمورد اهمیت ونقش حیاتی آن درزندگی شان پی برده اند. به طورمشخص درقسمت نشر و تبلیغ مسائل مربوط به صحت و بهداشت و اهمیت واکسیناسیون ازطریق مساجد درقریه بسیار موفق بودیم. حالامردم امیدوار به آینده شده اند.

حقایق و تصاویر
درسال 2014 بیش 21.953 تن از خدمات صحی برخوردار شدند که ازجمله:
• 1.004 مادر مشاوره و ویتامین های مناسب برای مقابله با سوءتغذیه مادران و اطفال دریافت نمودند
• 62 طفل کاملاً سالم و محفوظ متولد شدند
• 633 طفل و مادر واکسین های ( تیتانوس، سیاه سرفه، زردی، سینه بغل، سرخکان) شدند
• 670 مادرمشاوره قبل و بعد اززایمان را دریافت نمودند
• بیماری مختلف دیگر نیز درمان شدند
کلینیک مذکور به طور قابل توجه، دسترسی به مراکزصحی را بهبود بخشید. مردم برای اولین باراز کارمندان صحی واجد شرایط و قابل دسترس که درداخل جامعه با مردم زندگی می کردند، برخوردار شدند. مردم دیگر مجبور به پیمودن فواصل طولانی ودشوار برای دریاقت خدمات صحی، نبودند.
مشکلات جدی صحی به ندرت به بیرون از منطقه جهت تداوی فرستاده شد. که اکثراً بیماری های حاد برای مداوای بیشتر به شفاخانه جاغوری ولایت غزنی مراجعه می کردند.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan