2012 – تگاب برگ

مکتب تکاب برگ – موفقیت 2012

ولایت بامیان به علت داشتن مناظر فوق العاده زیبا بسیار مشهور است. درس خواندن در محیط باز و آزاد مانند دختران منطقه تگاب برگ ولسوالی پنجاب، یک تجربه خیلی سخت و دشوار می باشد. این منطقه سومین ولسوالی بزرگ ولایت بامیان می باشد و ولسوالی مذکور بواسطه محصولات زراعتی آن شناخته می شود.

اغلب کودکان وقت خویش را صرف کار در مزرعه می کردند تا درس خواندن. و سطح  اشتیاق و انگیزه دختران برای مکتب رفتن و درس خواندن به علت نبود فضای درسی مناسب و میز و چوکی، بسیار پایین است.موسسه نی قلعه یک باب مکتب را برای بیش از 500 تن شاگردان، که همه ای آنان را دختران تشکیل می دهند، در قریه تگاب برگ اعمار نموده است. شاگردان از چندین قریه های همجوار در این مکتب اشتراک می نمایند. موسسه نی قلعه با وزارت معارف به توافق رسید که این وزرات 10 تن معلم و کتاب درسی را برای این مکتب فراهم نمایید.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan