2012 – کتاوای

مکتب کتوای – موفقیت 2012

موسسه نی قلعه یک مکتب را برای بیش از 400 تن از شاگردان که حدود 180 تن از این شاگردان را دختران تشکیل میدهد، در ولایت بامیان اعمار نموده است. این شاگردان از 12 قریه همجوار به مکتب مذکور حضور می یابند. اطفال مسیر های بین 10 دقیقه الی 3 ساعت را با پای پیاده برای اشتراک در صنف های درسی این مکتب، می پیمایند. در این مکتب به تعداد 10 تن از معلمین 3 زن و 7 مرد، دراین مکتب تدریس می نمایند. در مکتب مذکور از صنف های اول الی نهم درس داده می شود.  

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan