2013 – سفید غو


مکتب سفید غو – موفقیت های 2013 
قریه سفید غو در ولسوالی ورس در جنوب غربی ولایت بامیان واقع شده است.  قریه مذکور در امتداد کوه قرار داشته طوریکه به شکل معلق در دامنه کوه به نظرمی رسد. این منطقه بسیار نابارور بوده و محصولات کشاورزی و منبع درآمد این منطقه را تنها گندم للمی تشکیل میدهد.
 
برای فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیه در همچو مناطق به شدت کوهستانی، به سختی می توان درمورد آن تصمیم گرفت. با توجه به تعهدات مقامات و والدین که مشتاق هستند تا اطفال شان ،با وجود شرایط سخت اقلیمی و همچنان اینکه زمین هنوز نمناک و سرد است، در صنف ها اشتراک نمایند.
 
موسسه نی قله یک باب مکتب را برای بیش 400 تن شاگردان که اکثریت شان را دختران تشکیل می دهد، در این منطقه اعمار نموده است. شاگردان از 17 قریه همجوار به مکتب مذکور می آیند. بعضی از این شاگردان سه ساعت مسیر را با پای پیاده برای اشتراک به این صنف ها می پیمایند. 11 تن معلم که 4 تن آنان زن هستند و مابقی مرد، در این مکتب مصروف تدریس هستند. در این مکتب از صنف اول الی ششم تدریس می گردد. 
 
مکتب مذکور در سال 2008 رسماً ثبت وزارت معارف شده بود، اما به علت عدم موجودیت بودیجه کافی ساختمان آن اعمار نشده بود. 

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan