2014 – آصف مایل

Before / Avant
After / Après
پروژه بهداشت مکتب آصف مایل برای بیش 8.000   دختر و پسر، ناحیه ششم – کابل – 2014 
موسسه نی قلعه به منظور بهبود شرایط بهداشت مکتب آصف مایل که در سال 2011 ساخته شده و در ناحیه ششم یکی از پرجمعیت ترین مناطق کابل موقعیت دارد، یک بلاک تشناب را در سال 2014 در این مکتب اعمار نمود.
موسسه نی قلعه در جریان یک ارزیابی انجام شده، یک سلسله مشکلات خاص را که باید برای بهبود شراط آموزش کودکان، به خصوص دختران مورد توجه قرارداده می شد را شناسایی نمود. مخصوصاً وضعیت بد بهداشتی ناشی از عدم موجودیت تشناب مناسب در این مکتب، که یک سلسله عواقب ناگوار و منفی را نیز در پی داشت.
به ویژه دختران جوان با مشکلات شدید ناشی از عدم موجودیت تشناب مناسب دراین مکتب، مواجه هستند. که در مواقع نیاز جایی مناسب برای رفع ضرورت شان وجود ندارد. اگرچه رفتن به تشناب های منازل همسایه می تواند یک گزینه باشد، ولی آنها به ده ها دختراجازه نمی دهند که از تشناب های منازل شان استفاده نمایند. در نتیجه دختران از نگرانی اینکه نتوانند جایی مناسب را درمواقع نیازدر استفاده ازتشناب، بیابند، بدون خوردن و نوشیدن به مکتب می آیند. 
واقعاتی زیادی وجود دارند که دختران به دلیل اینکه نمی توانند مکان مناسب را برای رفع ضرورت خویش بیابند و مجبورهستند که برای ساعات طولانی رفع ضرورت نکنند، درنتیجه دچارضعف شده ویا با تاثیرات منفی صحی مواجه می شوند. بدین لحاظ نبود تشناب، نه تنها تاثیرات منفی صحی را در پی داشته بلکه باعث کاهش کیفیت آموزش و حاضری شاگردان نیزمی گردد. موسسه نی قلعه این مشکل را به عنوان یکی از عوامل عمده در قسمت محدودیت دسترسی دختران به خدمات تعلیم و تربیه وعوامل  مشکلات صحی تلقی می نماید. نبود تشناب به این معنی است که محیط زیست برای آموزش مساعد نبوده و ازنظر صحی زیان آور است .

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan