2015 – دیوان

مکتب دیوان ولسوالی ورس – بامیان – موفقعیت 2015 

اعمار یک باب مکتب کاملاً جدید برای بیش از 350 تن شاگردان دختروپسر و 9 تن معلم که شامل می شود بر:

  • 6 صفف درسی ویک اتاق کاملاً مجهز با میزو چوکی مناسب همراه با مبل و فرنیچر برای معلمین 
  • یک باب کتابخانه، مجهز با کتاب های برای مطالعه کردن و کتاب های آمادگی برای  دانشگاه 
  • یک بلاک تشناب، سیستم جمع آوری زباله ها و زمین والیبال 


An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan