2015 – زیراگک

مکتب زیره گک ولسوالی پنجاب – بامیان – موفقیت 2015

یک باب مکتب کاملاً جدید 8 صنفی برای بیش از 520 

تن شاگردان دخترو پسر و 14 تن معلم،که شامل است بر:

  • میزو چوکی مناسب برای اطفال و مبل و فرنیچر برای اتاق معلمین  
  • یک باب کتابخانه کاملاً مجهز با سیستم برق و همراه با کتاب های برای مطالعه کردن و کتاب 

های آمادگی دانشگاه 

  • یک بلاک تشناب و سیستم مناسب جمع آوری زباله 
  • زمین والیبال و دیوار احاطه وی

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan